Coaching voor medici

Als erkend coach bij Coaches voor Medici (NHG) en Verenso geef ik coaching, intervisie, teamcoaching en supervisie aan diverse (para)medici. Ik heb een ruime ervaring in het begeleiden van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten en verpleegkundigen. Door zowel het NHG als Verenso ben ik erkend als hulp Kwaliteits Consulent in het kader van collegiale toetsing.

Bij supervisie (individueel of in een kleine groep) staat het persoonlijk functioneren in relatie tot het vak centraal. De eigen “vanzelfsprekendheden” in werkhouding, opvattingen, ideeën en handelen worden onderzocht, bijgesteld en vervangen door meer effectief gedrag op basis van persoonlijke leerdoelen. Het resultaat van de supervisie laat zich vaak vertalen in het vinden van nieuw elan, werkplezier en het meer benutten van de eigen creativiteit.

Thema’s die onderzocht worden tijdens supervisie zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe ga ik om met patiënten die in mijn allergie zitten. Welk ineffectief gedrag laat ik dan zien en hoe kan ik dat ombuigen naar effectiever gedrag?

  • Hoe ga ik om met veeleisende patiënten en familieleden?

  • Hoe hou ik de regie (of krijg ik hem weer terug) bij overheersende patiënten?

  • Hoe creëer ik een prettig samenwerkingsklimaat binnen de praktijk?

  • Hoe verbeter ik de samenwerking met andere disciplines?

  • Hoe ga ik om met grenzen en blijf ik energiek in mijn werk?

Bij coaching gaat het meer om een afgebakend probleem dat samen met mij onderzocht, maar vooral aangepakt wordt. De werkwijze is actiegerichter en doelgerichter. Gerichte feedback en het aansturen op het behalen van resultaten door mij als coach zijn belangrijke elementen.

Intervisie is gericht op het onderling adviseren en steunen van een aantal vakgenoten met behulp van één of meer gestructureerde werkvormen. Als intervisor help ik de groepsleden optimaal gebruik te maken van hun kwaliteiten, reik ik nieuwe of verrassende gezichtspunten aan, introduceer ik adequate werkvormen of ik geef feedback op de onderlinge interacties en het groepsproces.

Als hulp Erkend Kwaliteits Consulent ondersteun ik een kleine groep (huisartsen of specialisten ouderen geneeskunde) bij onderlinge collegiale toetsing van het niet-medische handelen. Er wordt een gezamenlijk jaarplan gemaakt waar de groep aan gaat werken (bijvoorbeeld samenwerking op verschillende niveau’s, communicatie met patiënten of andere disciplines). Mijn rol bestaat uit het stimuleren van het groepsproces, het introduceren van diverse werkvormen, het bewaken van de kwaliteit van werken en de resultaten van de samenwerking (individuele actieplannen). De persoonlijke toetspunten worden door het NHG en Verenso verwerkt in het persoonlijk dossier.

Gespreksleider Visitatie: in een gesprek van één uur bespreek ik samen met de huisarts de resultaten van de zelfevaluatie en de feedback van collega’s en patiënten. Ik denk creatief mee en stimuleer het formuleren van één of meerdere ontwikkeldoelen die erop gericht zijn de inspiratie, de deskundigheid en het enthousiasme voor het vak te behouden of te vergroten.

Mijn werkstijl als supervisor, coach en intervisor laat zich kenmerken door flexibiliteit, out-of-the box-denken, effectiviteit (ik hou de aandacht gericht op persoonlijke leervragen of actiepunten), het creëren van een veilige omgeving en het aanbieden van diverse (reflectie) technieken.

Accreditatie: elk uur supervisie, coaching of intervisie wordt door het NHG en Verenso gehonoreerd met één nascholingspunt. Bij onderlinge collegiale toetsing niet-medisch handelen honoreert het NHG elk uur met één toetspunt, met een minimum aan twee jaarlijkse bijeenkomsten. Verenso gaat uit van gemiddeld 6 jaarlijkse bijeenkomsten.